Kādā minimālajā attālumā no žoga drīkst būvēt privātmāju Rīgā?

Andris 2015-07-27

  Labdien!
Kādā minimālajā attālumā no žoga drīkst būvēt privātmāju Rīgā?

Atbildes:

 • 2015-07-28 09:55
  Aivars Mauriņš
  Aivars Mauriņš
  būvprojektu vadītājs
  Labdien!
  Ja jūsu īpašumā esošais žogs izbūvēts pa īpašuma robežu, tad saskaņā ar ugunsdrošības normām drīkst būvēt ne tuvāk par 5 m. Iespējams arī tuvāk, bet saskaņā ar ugunsdrošības normām ir jāpiemēro attiecīgi pasākumi, kuri ir jāizvērtē Būvprojekta izstrādātājam.

  Aivars Mauriņš, būvprojekta vadītājs, būvinženieris

 • 2015-07-28 09:55
  Viesturs Peniķis
  Viesturs Peniķis
  Labdien!
  Ministru kabineta noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" nosaka:

  7.5. Apbūves atbilstība zemes vienības robežām

  132. Jaunbūvējamās būves (izņemot inženierbūves – tiltus, estakādes, tuneļus, satiksmes pārvadus un inženierkomunikācijas) izvieto ne tuvāk par 4 m no zemes vienības robežām. Šo attālumu var samazināt, ja netiek pārkāptas normatīvo aktu prasības ugunsdrošības, higiēnas un insolācijas jomā un ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

  133. Jaunbūvējamās būves (izņemot ostu termināļus un inženierbūves – tiltus, estakādes, tuneļus, satiksmes pārvadus un inženierkomunikācijas) atrodas attiecīgās zemes vienības robežās, un to daļas nedrīkst projicēties ārpus attiecīgās zemes vienības robežas vai atrasties uz robežas, izņemot gadījumus, ja starp ēkām ir izbūvēta ugunsdroša siena vai ēkām ir kopīga ugunsdroša siena (ugunsmūris) un ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.